भाषा मानवअनबीच भावना वा विचार सम्वेदना गर्न्या यक माध्यम हो। भाषा यस्तो साधन हो जसको माध्यमले हामी आफ्ना विचारअनलाई व्यक्त गर्छौं रे विचार ब्यक्त गर्न्यालाई जुन पारिभाषित ध्वनिअनको उपयोग गर्छौं ती सब्बै मिल्यार यक सम्पूर्ण भाषाअनआ उत्पत्ति गडन्छ।

परिचयसम्पादन

यो पनि हेरसम्पादन

सन्दर्भअनसम्पादन