पैलो मेनु खोल्या

जीवनी जीवनको वृतान्तलाई भणीन्छ। यो साहित्यको एक पुरानो विधा लै हो।

केहि प्रमुख व्यक्तिअन जैईको जीवनी माइ मान्सुअनको भौती रुचि छ, सूचीमा तल दिइया: छ:-

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सन्दर्भअनसम्पादन

बाहिरी सूत्रअनसम्पादन