विभिन्न खेल सम्बन्धीका लेखअनलाई यै श्रेणीमी राख्याछन् ।

उपश्रेणीहरू

यै श्रेणीमी निम्न उपश्रेणीहरू मात्र रया छन्।

"खेल" श्रेणीमी भयाऽ लेखअन

यै श्रेणीमी एक मात्र पानो रया छ।