फुटबल एक खेल हो । यो खेल खुट्टाले खेल्या गरिन्छ ।

सन्दर्भसम्पादन

भाइरका कडिसम्पादन