अधिकारमी त्रुटी

ये फाइल अपलोड गर कि लेखा तमलाई अनुमति नाइथिन , यिन कारणलेले गद्दा :

तमले अनुरोध गर्याको काम समूह: प्रवन्धकहरू मी रयाका प्रयोगकर्ताहरूले मात्र अद्द सक्दान ।

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:Upload" बठे निकालियाऽ