"हरियो" को बिचमी भिन्नता

कोई सम्पादन सारांश आथिन
 
हरियो रङ्ङ प्रकृति, जीवन, स्वास्थ्य, युवा, आशा, बसन्त रे ईर्ष्या सित जोणिबर हेद्द्या अरिन्छ। एइ रङ्ङले सुरक्षित रे अनुमति प्राप्त भया: लै सङ्केत अरन्छ। चीनमी हरिया रङ्ङलाई उत्पादन रे खुसीका प्रतीका: रूपमी हेद्द्या चलन छ।
 
==रङका किसिम==
{{रङ}}