प्रतिनिधि सभा नेपाल को व्यावस्थापिका संसद हो। नेपालको नयाँ संविधानले व्यावस्थापिका संसद को तल्लो सदनका रुपमि प्रतिनिधि सभा को व्यावस्था गरिरइछ।

संरचनासम्पादन

जनता चुन्याका प्रत्यक्ष १६५ जना रे समानुपातिक बठेई ११० जना गरप जम्मा २७५ जनाको प्रतिनिधि सभा गठन हुन्या व्यापस्था छ। नेपालको प्रतिनिधि सभको कार्यकाल ५ वर्ष रहन्या व्यावस्था छ।

सन्दर्भ सामाग्रीअनसम्पादन