नेपालको संसद

नेपालको संसद दुईसदनात्मक विधायन हो। यो नेपालको व्यावस्थापिका संसद हो।नयाँ संविधानमी माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा रे तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा को व्यवस्था गरिरइछ।

संरचनासम्पादन

नेपालको संसदमी २७५ सदस्यको प्रतिनिधि सभा रे ५९ सदस्यको राष्ट्रिय सभा गरि जम्मा ३३४ सदस्य रहन्या व्यावस्था गरियाछ। जनताका बिचमिहै चुनियाका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्या व्यावस्था गरिया छ।

सन्दर्भ सामाग्रीअनसम्पादन