डंसिली गाउँ बैतडी जिल्लाको कैलपाल गाविसमि पड्या एक गाउँ हो । यो वडा नं.-९ मि रयाको छ । यै गाउँमी बोहरा,ऐर,ठगुन्ना,भाट,भट्ट,भट्टराई आदिनको बसोबास रयाको छ । अच्याल यो गाउँ पाटन नगरपालिका मि रयाको छ ।

इतिहाससम्पादन

शिक्षासम्पादन

सन्दर्भसम्पादन

भाइरका लिंकसम्पादन