वाइन अनाज बठेइ उत्पादन नअरीबर फलफूलआ रसबठेइ बनाइन्छ। नेपाल मी स्याउ, अङ्गूर, किरमणा, तीत्यापाती, औँसेल आदिबठेइ वाइन बनाइन्छ। जाँड रे येइमी कि फरक छ भँण्या जाँड आलोइ खाइन्छ भँण्या भने येईलाई प्रशोधन अद्दाइ केइ बगत लागन्छ। विदेशीइनले आफुनो प्रभुत्व जमाउनाइ वाइन अङ्गूरबठेइ मात्तरी बनन्छ भण्ण्या लै अर्याआ धेकिन्छ। तर तसो नाइ हो, वाइन फलफूलआ रसबठेइ बनन्छ। फलफूल जोइलै होइसन्छ। विदेशमी अङ्गूरआ रसमी मर्चा राखीबर वाइन बनाइन्छ भँण्या नेपालमी लै फलफूलआ रसमी मर्चा राखीबर वाइन बनाउनान।

रता वाइनओ गिलास (बाउँहण) रे सेता वाइनओ गिलास (दाइनहण)
रता वाइनओ गिलास (बाउँहण) रे सेता वाइनओ गिलास (दाइनहण)


सन्दर्भसम्पादन


भाइरका कडीसम्पादन