रातो रङ्ङ अँखाले धेक्द सकिन्या प्रकाशा: स्पेक्ट्रममी छाड्डीचाऽल़ो रङ्ङ हो। रता रङ्ङा: प्रकाशो: तरङ्ग लम्बाइ ६२०-७४० नानोमिटर सम्म हुन्छ। रता रङ्ङा प्रकाशो आवृत्ति ~४८०-४०० THz सम्म हुन्छ। रता रङ्ङा: है बर्ता तर टेराहर्ज रेडिएसन रे माइक्रोवेभ है कम तरङ्ग लम्बाइ भया: प्रकाशलाई अधोरक्त (infrared) भण्णान।

रङ्ङा: RGB मोडलमी रातो रङ्ङ हरिया रे निला रङ्ङा: सङ्ङै प्राथमिक रङ्ङ हो जो टिभी या मोनिटरमी हर किसिमा रङ्ङ बनौनाइ प्रयोग हुनान। इसोइ अरिबर YRB रङ्ङ मोडमी लै यो रङ्ङ प्राथमिक रङ्ङ हो।

प्रकृति मी रातो रङ्ङसम्पादन

प्रकृतिमी, रकतो: रातो रङ्ङ हेमोग्लोबिन बठेइ आउँछ, सप्पै जीवा: रता रक्तकोशमी पाइन्या फलामयूक्त प्रोटिन। सूर्ज्या अस्तान्या बगत़ हुन्या Ryleig Skattering भणिन्या अप्टिकल प्रभावले शर्क रातो धेकिन्छ। शरद ऋतुमी पात anthocyanins भणिन्या pigment ले अद्दा रता धेकिनान जो गरमा: मैना: अन्यसम्म धेक्द सकिनान, जो कि हरिया रङ्ङा: chlorophyll ओ उत्पादन नहोइबर हुन्छ। विश्वमी १-२% मान्सा: रौँ रता छन; यो रङ्ङ pheomelanin भणिन्या pigment को मात्रा eumelanin भणिन्या कला pigment है बर्ता होइबर धेकिन्छ।

मान्यतासम्पादन

रातो रङ्ङ रकतो भया हुनाले पैली बठेइ एइ रङ्ङलाई बलिदान, साहस रे खतरा सित जोणिबर हेद्द्या अरिन्छ। इस्याइँ एइ रङ्ङलाई गरम, तातो, आवेग, कामुकता, रीस, प्रेम, आवेग रे आनन्द सित लै जोणिया छ। एइलाई खुसियाली का रङ्ङा: रूपमी लै माणिन्छ।

सन्दर्भनसम्पादन

बाइल्ला स्रोतनसम्पादन