background-color: rgb(211,211,164)"
background-color: rgb(211,211,164)"
colspan=2 style="text-align: center
background-color: rgb(211,211,164)" | रतुवा
Muntiacus sp - Hai Hong Karni.jpg
colspan=2 style="text-align: center
background-color: rgb(211,211,164)" | Scientific classification
जगत: जन्तु जगत
Phylum: Chordata
Class: स्तनधारी प्राणी
Order: Artiodactyla
Suborder: Ruminantia
Family: Cervidae
Subfamily: Cervinae
Genus: ''Muntiacus''
Rafinesque, 1815
colspan=2 style="text-align: center
background-color: rgb(211,211,164)" | Binomial name
Muntiacus vaginalis
(Boddaert, 1785)
रतुवा मृग

रतुवा उच्च पहाडी भेग तथा भित्री मधेशमी पाइन्या एक प्रकारको शाकाहारी रे स्तन्धारी जंगली जनावर हो । हेरुनज्या घोरल जसो धेखिन्या रतुवाको रंग रातो हुन्छ। येको चरन आदी सबै घोरलसित मेल खान्छ।


सदर्भअनसम्पादन


भाइरा कडीसम्पादन