मन्त्र शब्दअन ओ इसो संयोजन हो जै का उच्चारणबठेइ कोइ कार्य सिद्ध हुन्या या परिवर्तन हुन्या कुरड़ी मी विश्वास अरीन्छ (जस्याँ कि अध्यात्मिक सिद्धी)।[१] विषय मी तान्त्रिक रूपले काम अद्दाइ खिलाइ उच्चारण अरीन्या सिद्ध वाक्य वा वाक्याङ्शलाई मन्त्र भण्णाअन।


सन्दर्भअनसम्पादन

  1. [१], मन्त्र कि हो?