हटक्याट एक जाभास्क्रिप्ट प्रोग्राम हो । यैको प्रयोग गरिबर दर्ता भयाका प्रयोगकर्ताअनले सजिलैसँग विकिपिडियाका लेखअनको श्रेणीलाई हटाउन, परिवर्तन गद्द तथा जोड्ड सक्दान् । यै प्रोग्रामले श्रेणीकरण गर्दा स्वत: सुझाव समेत दिन्यौ हर्छ ।

हटक्याट प्रयोग गद्दाका उदाहरण

कसरी सुचारू गद्दया

सम्पादन

यै उपकरणको प्रयोगको लागि सर्वप्रथम तमले आफ्नो खातामी प्रवेश गर्याको हुनुपडन्छ । हटक्याटलाई सुचारु अथवा बन्द गद्द पहिला तमले आफ्नो खातामी प्रवेश गद्दु पड्ड्या हुन्छ । त्यै पाछा तमलेले मुल्ला छेउमी मेरी रोजाईमी क्लिक गरिबर त्यहाँ उपकरणअन भन्ने बक्समी क्लिक गद्दु पडन्छ । त्यहाँ तम तल्लो भागको सम्पादनको बिचमी हटक्याट धेक्द्दया छौ । चेक बक्समी क्लिक गरिबर अब तमी त्यैलाई सुचारु अथवा बन्द गद्द सकन्छौ । अब तमी संग्रह बटनमी क्लिक गरिबर त्यैलाई सुरक्षित गद्द सकन्छौ । सुरक्षित गर्या पाछा एक हरियो तमरो रोजाइ संग्रह भया छ भनेर सूचना आउन्याछ । अब तमले यैको प्रयोग लेखअनमोमी गद्द सकन्छौ ।

कसरी प्रयोग गद्या

सम्पादन

कोइ पनि लेख पूर्णरुपले खुलिसक्यापाछी, हटक्याट स्वत: श्रेणी तिर लम्किन्छ । यदि त्यो लेखमी श्रेणी बन्याअ छ भन्या हटक्याटले सजिलै श्रेणीलाई हटाउन, परिवर्तन गद्द तथा जोड्ड सकन्छ । हटक्याट पेजको सबैभन्दा तल हुन्छ ।

 

नयाँ लिङ्कअन निम्न हुनेछ:

  • "(−)" श्रेणी पाछा: यसमी क्लिक गरेपश्चात, श्रेणी स्वत: मेटिन्छ ।
  • "(±)" श्रेणी पछी: यसमा क्लिक गरेपश्चात, श्रेणी स्वत: परिमार्जित गर्ने गरि खुल्छ ।
  • "(+)" अन्ततिर श्रेणीको सूचीमी: यैमी क्लिक गरेपश्चात, श्रेणी स्वत: जोड्डे गरि खुलन्छ ।
  • "(++)" अगाडी तिर: यसमी क्लिक गरेपश्चात, श्रेणी स्वत: जोड्डे,मेट्टे वा परिमार्जित गद्दे गरि खुल्छ ।

यदि हटक्याटले कुनै श्रेणी स्वत: पहिचान गद्द सक्योन भण्या तमले त्यैको निर्माण गद्द सकन्छौ ।