भौगोलिक निर्देशाङ्क प्रणाली

भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली संख्या और अक्षरको प्रयोग गरिबर्व पृथ्वीमि हरेक ठौर निर्दिष्ट गद्दु सकिन्या एक निर्देशांक प्रणाली हो । यैमा दुई वा तीन संख्याको प्रतिनिधित्व हुन्या गरन्छ । जैमा एक ठाडो अवस्थिति, उँचाइ रे तेर्सो स्थिति प्रतिनिधित्व गद्दान। निर्देशांकअन साधारण रुपमि देशान्तर, अक्षांश , उचाई भणिनान।[१]

पृथ्वी को मानचित्रमि अक्षांश (क्षैतिज) और (देशांतर रेखान (लम्बवत), एकर्ट षष्टम प्रोजेक्शन; वृहत संस्करण (पीडीएफ़, ३.१२MB)

सन्दर्भसम्पादन

  1. A Guide to coordinate systems in Great Britain v1.7 October 2007 D00659 accessed 14.4.2008