बाँदर एक जंगली जनावर हो । यो जनावर प्रायः सबै ठाउमी बसन्छ । बाँदर सबै भन्दा बाठो जनावर हो । बाँदर रुखमी र भिरमी जान सकन्छ । बाँदरको मुख, कान, नाक रे आँखा मान्छेकै जसो हुन्छ । भनिन्छ पहिलीका दिनमी मान्छे लै बाँदर छियो । बाँदर अरू जनावर भन्ना बुद्धिमान लै हुन्छ ।

बाँदर


सन्दर्भअनसम्पादन

बाइल्ला स्रोतअनसम्पादन

यिन लै हेरऽसम्पादन