बाइबल इसाईहरूको पवित्र किताब हो । धर्मशास्त्रलाई धेरै इसाईहरू येमा भगवानका पवित्र शब्दहरू रया मान्नान्। बाइबलका भौत नामहरू छन्; कोही पवित्र लेख भणनान्, कोही राम्रो किताब मात्र पनि भणनान् । यो भौत बर्ष पैल्ली हिब्रु, एरमेइक र ग्रीक भाषामी लेखिया हो । पछा यो अन्य भाषामा पनि अनुवाद गरिय अहिले यो २००० है बढ्ता भाषाहरूमी अनुबाद भइसकिया छ ।

युरोपको पल्ली छापिएका किताबमध्ये यो बाइबल हो ।
सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादनभाइरका कडीहरूसम्पादन