पौडी या बाउँ काट्ट यक पानी या और तरलमी तैद्दाखि हातगोड़ा चलाइबर अरिन्या शरीरको चाल हो। खास अरिबर खेलकुद खिलाइ, अभ्यास खिलाइ तथा अौर सुरक्षा खिलाइ मान्स पौड़ीको प्रयोग अद्दान। येइमी आफुना हाथ-गोड़ाका मद्दत ले पानीमी चालमी आउन पड्ड्या हुन्छ जो बिन कसै कृत्रिम साधनै अरिन्छ। पौड़ी मनोरंजना सङ्ङै स्वास्थ्यकि दृष्टिले लै लाभकर छ।

बाउँ काट्टार्याऽ यक पौड़ीबाज

सन्दर्भअनसम्पादन