पुरुष अथवा बैक्यान मान्छेको पुलिङ्गी हो जैको व्यवहार र हाउभाउमी पुरुषत्व हुन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री सम्पादन