पानामा सिटी

पानामा सिटी पानामा देशको राजधानी हो।

सन्दर्भEdit