२४ घन्टाको १ दिन हुन्छ। ३६५ दिनको एक बर्षहुन्छ। त्यसैअरी ७ दिनको एक हप्ता, १५ दिनको एक पक्ष, सूर्यमास अनुसार ३० दिनको एक महिना हुन्छ। चन्द्रमास अनुसार २९ दिनको एक महिना मानियाको छ।


सन्दर्भ सामग्रीअन

सम्पादन


बह्याकड़ीअन

सम्पादन