यै टेम्प्लेटले लेखलाई अपुरो लेख श्रेणीमी आबद्ध गरन्छ।