पैलो मेनु खोल्या

जीवनी जीवनको वृतान्तलाई भणीन्छ। यो साहित्यको एक पुरानो विधा पनि हो।

केहि प्रमुख व्यक्ति जईको जीवनीमाई मानिसहरूको भौत रुचि छ सूचीमाई तल दिइया छ -

विषयसूची

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन