पैलो मेनु खोल्या

गडाराय चौतारा गाउँ विकास समिती

गडराय गाउँ विकास समिती बझाङ मि रयाका गाउँ विकास समितीन मध्येको एक गाउँ विकास समिति हो ।

यी पन हेर्यासम्पादन