कस्मोलोजी

ब्रह्माण्डविद्या वा कस्मोलोजी खगोल विज्ञान को एक शाखा हो, जैई माइ ब्रह्माण्ड सित जोडिया भौती कुरणी कि अध्ययन गरिन्छ। ये माइ ब्रह्माण्ड को निर्माण को प्रक्रिया को प्रकृयाका बारे माइ लै जानकारी दिन्या गरिन्छ।


सन्दर्भअनEdit


बह्याकड़ीअनEdit