कस्तुरीको कच्चा पदार्थ

कस्तुरी भाले कस्तुरी मृगको नाइटोमी रया एक ग्रन्थिबठे उत्पादन हुन्या एक प्रकारको गन्धयुक्त पदार्थ हो ।सन्दर्भअनसम्पादन


भाइरका कडीसम्पादन