इस्लाम धर्म (الإسلام) अनुयायीना संख्याऽ हिसाबले ईसाई धर्म पछा विश्वको दोसरो ठुलो धर्म हो। इस्लाम शब्द अरबी भाषाऽ शब्द हो। येइको मूल शब्द सल्लमा हो रे येइका दुई अर्थ छन्।

  1. शान्त
  2. आत्मसमर्पण।
A medallion showing calligraphy Allah Jalla Jalaluhu

एक इश्वरवाद रे मूर्तिपूजा नअद्द्या इस्लाम धर्मो विशेषता हो। येइका अनुयायीनो प्रमुख विश्वास छ कि ईश्वर केवल एक्कै छन रे पुराइ सृष्टिमी उन मात्तरी महिमा (इबादत)का योग्य छन, रे सृष्टिमी हरेक वस्तु, जीवित र अजीवित, धेकिन्या रे नधेकिन्या उनरा इच्छाऽ ऐतिर आत्मसमर्पित रे शान्त छ। इस्लाम धर्मो पवित्र कितापो नाउँ कुरआन हो। येइ धर्रमका अनुयायीनलाई अरबीमी मुस्लिम भणीँछ, जैको बहुवचन मुसलमान हुन्छ।