आँखो या नेत्र जीवजन्तुउनओ इसो अङ्ग हो जो प्रकाश प्रति सम्वेदनशील छ। यो प्रकाशलाई प्रसारण अरिबर कोशिकाआनआ मद्दतले विद्युत-रासायनिक तरङ्गमी बदेलन्छ। उच्चस्तरीय जन्तुउनआ अँखा यक जटिल प्रकाशीय तन्त्र हुन हो वल्तिरपल्तिरआ वातावरण बठेइ प्रकाश यकहट्टा अरन्छ; अँखामी प्रवेश अद्द्या प्रकाशऐ तीव्रतालाई नियन्त्रण अरन्छ; एइ प्रकाशलाई लेन्सै मद्दत ले सही ठउर केन्द्रित अरन्छ जैले प्रतिबिम्ब बनन्छ; एइ प्रतिबिम्बलाई विद्युत सङ्केतमी बदेलन्छ; इन सङ्केतअनलाई प्रणाली कोशिकाआनआ माध्यम बठेइ मस्तिष्कमी पठाउँछ।

Human Eye
मान्सओ आँखो

संरचना

सम्पादन
 
मान्सआ अँखाआ योजनात्मक आरेख

अँखाआ विभिन्न भाग इस्याँ छन-

 • स्क्लेरा
 • कोरोइड
 • रेटिना
 • कंजंक्टिभा
 • कर्निया
 • आइरिस
 • प्युपिल
 • एन्टेरियर च्याम्बर
 • पोस्टेरियर च्याम्बर
 • एक्वस ह्युमर
 • भिट्रस ह्युमर आदि

यिन लै हेरअ

सम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीअन

सम्पादन


भाइरा लिङ्कअन

सम्पादन