जीवविज्ञान (biology) की दृष्टि ले यक विशिष्ट कार्य अद्द्या उत्तकअनआ समूह लाई अङ्ग (organ) भण्णान्।

जन्तुअनआ अङ्गसम्पादन

हियो, फेस्स्वा, दिमाग, आँखो, आमाशय (stomach), तित्या(spleen), हाआण(bone), पनपता (kidneys), कल्ज्यो (liver), अनणा(intestines), छला(skin) (छला, मान्सओ सब है ठुलो अङ्ग हो), मूत्राशय (urinary bladder), पुछण(anus) आदि।

वनस्पति (plants)या अङ्गसम्पादन

जणा (root), डाँठ (stem), पात (leaf), फूल, ब्याँ एवं फल

अङ्ग प्रणालीसम्पादन

कामआ नजर ले आपस मी सम्बन्धित अङ्गअनआ समूह लाई अङ्ग प्रणाली (organ system) भण्णान। उदाहरण खिलाइ मूत्र प्रणालीमी तन अङ्ग सम्मिलित छन जो मूत्र को उत्पादन, भण्डारण एवं उइका निस्कासन खी काममी औनान।

मान्सआ मुख्य अङ्ग प्रणालीसम्पादन

मानव शरीर मी मुख्यतः एगाऱ (११) अङ्ग प्रणाली छन:

 • पाचन प्रणाली(Digestive system)
 • अस्थिपञ्जर प्रणाली (Skeletal system)
 • मांसपेशी प्रणाली (Muscular system)
 • स्नायु प्रणाली (Nervous system)
 • अंतःस्रावी प्रणाली (Endocrine system)
 • संवहन प्रणाली (Cardiovascular system)
 • श्वसन प्रणाली (Respiratory system)
 • प्रजनन प्रणाली (Reproductive system)
 • आच्छादन प्रणाली (छला) (Integumentary system) - शरीर लाइ ढोक्द्या काम
 • लसिका प्रणाली (Lymphatic system)
 • निस्काशन प्रणाली (Excratory system)

यिन लै हेरअसम्पादन