महाभारत हिन्दुका १८ पुराणमा पर्न्या एक पुराण हुन्।

चिनारिसम्पादन

ऋसि बेदब्यासले लेख्या भन्याको भयानि गणेशले लेख्याहुन्। बेदब्यासले कथा भन्याको सुनी गणेशले लेख्याहुन।