ब्राजिल दक्षिण अमेरिका: सबहै ठुलो रे भौती जनसंख्या भया: राष्ट्र हो। क्षेत्रफल अनुसार यो देश विश्वको पाँचौं ठूलो देश हो भण्या जनसंख्या अनसार यो देश विश्वको पाँचौं ठूलो तथा चौथौं ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक हो।

सन्दर्भअनसम्पादन