"हरियो" को बिचमी भिन्नता

कोई सम्पादन सारांश आथिन
कुनै सम्पादन सारांश छैन
कुनै सम्पादन सारांश छैन
| [[File:Limes.jpg|thumb|हरिया काग्जी]] || [[File:Chicago_River_dyed_green,_focus_on_river.jpg|thumb|हरियो धेकिया: शिकागो नदी]]
|}
 
==रङ्ङा: किसम==
{{रङ}}
 
[[Category:!Main category]]