पैलो मेनु खोल्या

गोविन्दपुर मलन्हनाम सिराहा गाविस सिराहा जिल्ला मी रयाको एक गाविस हो |


सन्दर्भअनसम्पादन

यिन लै हेरऽसम्पादन